Diễn Tập PCCC Tại Tòa Nhà PVFCCO

 Tòa Nhà PVFCCO - 43 Mạc Đĩnh Chi tổ chức diễn tập PCCC vào ngày 17/12//2018. Visit được đánh giá hoàn thành tốt công tác hỗ trợ an ninh & an toàn cho buổi diễn tập.

          Một vài hình ảnh diễn tập PCCC tại Tòa Nhà PVFCCO 17/12/2018.

 


Hỗ trợ online

0971444023

Chăm sóc khách hàng
Điều hành nhân sự