VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG DOANH NGHIỆP

 

 

Vai trò của tổ chức cơ sở Đảng trong Doanh nghiệp

Chi bộ công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Visit được thành lập theo Quyết định số 43/QĐ-QU ngày 29/9/2008 của Ban Thường vụ Quận ủy Quận Phú Nhuận.

Nhiệm vụ của chi bộ công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Visit (Thực hiện theo Quy định 100-QĐ/TW)

Xác định rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với các hoạt động của doanh nghiệp, chi bộ Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Visit luôn tập trung củng cố tổ chức, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, qua đó phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của từng cá nhân và tập thể để từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của doanh nghiệp.

Trong công tác xây dựng đảng, chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tổ chức các hoạt động thiết thực để thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Luôn thực hiện và duy trì sinh hoạt đảng theo quy định, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, từ đó gắn các hoạt động của tổ chức cơ sở đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.

Công tác lãnh đạo xây dựng phát triển doanh nghiệp đã được quan tâm triển khai thực hiện, Chi bộ thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ nhân viên, người lao động và các thành viên trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp về chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ đảm bảo sự tập trung thống nhất và điều tiết hài hòa giữa lợi ích: Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động; Tạo lập mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng với Hội đồng Thành viên và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh và hoạt động của các tổ chức quần chúng, đổi mới nội dung hoạt động, tổ chức các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, thực hiện có hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, chấp hành đầy đủ các nội quy, quy chế làm việc, an toàn vệ sinh trong lao động, nâng cao năng lực công tác.

 

  

Ông Nguyễn Thành Lập Giám đốc điều hành công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Visit tặng hoa cho đảng viên mới

 

 

Thường xuyên tăng cường công tác xây dựng đảng, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng doanh nghiệp, nên nhiều năm qua, Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Visit luôn là doanh nghiệp đã hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Visit đã và đang từng bước khẳng định vị thế của một doanh nghiệp có tổ chức cơ sở đảng, có uy tín trong cung cấp dịch vụ bảo vệ, luôn được khách hàng trong và ngoài nước đặt niềm tin và đánh giá cao khi sử dụng dịch vụ bảo vệ của công ty Visit.

Chi bộ công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Visit hàng năm đều được công nhận là tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đảng viên được tặng thưởng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng các loại.

 

 

Nguồn tin từ chi bộ công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Visit

Chụi trách nhiệm biên soạn : Trần Công Huân

 

 

 

 

 

 

 

 


Hỗ trợ online

0971444023

Chăm sóc khách hàng
Điều hành nhân sự