Tuyển dụng vệ sỹ - bảo vệ chuyên nghiệp

 CÔNG TY TNHH DVBV VISIT                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số 07/TB-HCNS 2017                                         Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                                                                                      ---o0o---

Tp. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

(V/v chi trả chi phí cho CBNV và cộng tác viên

giới thiệu người vào công ty làm việc)

 

Hiện nay do tình hình cần bổ sung gấp nhân sự tại các mục tiêu trọng điểm. Để đảm bảo nhân sự cho các công trình, Phòng HCNS thông báo về việc áp dụng chính sách ưu đãi đối với Cán bộ nhân viên (nội bộ) giới thiệu người vào công ty làm việc cụ thể như sau:

1.      Thời gian áp dụng: Từ ngày 20/04/2017 đến khi có thông báo mới

2.      Mức chi: 700,000 đồng/ 01 nhân viên mới

3.      Điều kiện giải chi: 84 giờ/ 01 nhân viên (Tính từ ngày bắt đầu làm việc)

Theo yêu cầu của BGĐ đề nghị:

-         Tất cả các chỉ huy mục tiêu có trách nhiệm thông báo đến từng nhân viên trong đội nắm bắt để thực hiện hỗ trợ việc giới thiệu người mới.

-         Yêu cầu tất cả các chỉ huy lập danh sách nhân viên ký xác nhận đã được ban chỉ huy đội thông báo nội dung này và gửi về phòng HCNS trước ngày 25/04/2017.

-         Việc giới thiệu người mới có thể gọi điện về Phòng HCNS (Chị An, di động 0909 233 300) hoặc (Chị Ty, di động 0904 405 906; điện thoại bàn theo số: 08 38 462 618) để được hướng dẫn, hẹn thời gian cho nhân sự mới về công ty làm thủ tục nhận việc.

-         Phòng HCNS sẽ theo dõi danh sách tuyển dụng và đề xuất giải chi, gửi tiền giới thiệu đến từng nhân viên.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2017 và thay thế cho tất cả các quy định trước đây cho đến khi có thông báo mới.

 

                                                                                                            TM. BAN GIÁM ĐỐC

                                                                                                                      PHÓ GIÁM ĐỐC

 

                                                                                                               (đã ký) 

 

                                                                                                          CAO HOÀNG THÔNG

 

Nơi nhận:

-          Các phòng, ban

-          Đội trưởng

-          Lưu HCNS


Support Online

0971444023